Duurzame energieDe duurzaamheidsproblemen als klimaatverandering en olieschaarste vragen om drastische maatregelen. Gelukkig hebben een aantal politieke partijen ingezien dat dit onderwerp partijoverstijgend is en dat we dit alleen voor elkaar kunnen krijgen als we er met zijn allen voor gaan. In samenwerking met de partijen VVD, GroenLinks, Christen Unie, D66, SGP, D66 en CDA is er een burgerinitiatief gestart voor duurzame energie. Tal van organisaties ondersteunen dit initiatief, waaronder Greenpeace en Urgenda.

De belangrijkste boodschap van het burgerinitiatief: de omslag naar 100 procent hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk. Die omslag is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid ons leefmilieu sterk vervuild raakt, energieprijzen zullen stijgen en we eerder in economische recessies terecht zullen komen. De omslag is ook wenselijk, omdat dit grote kansen biedt voor onze internationale concurrentiepositie en de werkgelegenheid en we onafhankelijk worden van instabiele regio’s in de wereld.

Door het formuleren van een nationale doelstelling van 100 procent hernieuwbare energie in 2050 kunnen volgens de initiatiefnemers de discussies over gevoelige subthema’s, zoals nieuwbouw van kolencentrales, afvang en opslag van CO2 en kernenergie, een stuk effectiever gevoerd worden.

Met 40.000 handtekeningen kan het initiatief voorgelegd worden aan de nieuwe Tweede Kamer. Dus doe net als ik mee! En zet ook je digitale handtekening op www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl

We gaan ervoor!
Dirk